Privacybeleid TRAC Brussels NV

Copy of ROMBOUTSTRAAT.jpg

1. Beheer

Privacybeleid voor bezoekers van www.trac.be. De website staat onder beheer van TRAC NV.

Het privacybeleid voor bezoekers geldt voor iedereen die de website www.trac.be bezoekt.

TRAC Brussels NV, gevestigd aan Romboutsstraat 5, 1932 Zaventem, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dit privacybeleid beschrijft hoe ‘TRAC NV’ alle informatie gebruikt en beschermt, die u geeft wanneer u deze website gebruikt.

TRAC Brussels NV zet zich in om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Indien wij u vragen om bepaalde informatie te verstrekken bij het gebruik van deze website waarmee u zou kunnen geïdentificeerd worden, dan kunt u er zeker van zijn dat deze informatie alleen wordt gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Andere vertrouwelijke informatie, met inbegrip van uw persoonlijke gegevens, zal niet worden overgedragen aan derden of worden gedeeld met derden buiten de reikwijdte en het doel van dit beleid.

Contactgegevens:

https://www.trac.be/

Romboutsstraat 5, 1932 Zaventem, België

02 712 20 00

Philippe Michel is de Functionaris Gegevensbescherming van TRAC Brussels NV hij is te bereiken via dpo@trac.be of privacy@trac.be

 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

TRAC Brussels NV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. U deelt uw persoonlijke gegevens bvb. met ons wanneer u onze internetsite of digitale toepassingen gebruikt, wanneer u lid wordt tijdens het gebruik en het bezoek, of wanneer u zich registreert op onze mailinglijst.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Financiële gegevens

- Inhoud van de bestelling

 

2.1 De gegevens die met ons worden gedeeld via onze website of digitale toepassingen

 

 Het is mogelijk om u te registreren bij TRAC Brussels NV zonder de gegevens zoals uw naam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres etc. in te voeren via uw accounts op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Instagram. Als u ervoor kiest u te registreren bij onze diensten via sociale netwerken in het kader van dit beleid, geeft u de bevoegdheid om de gegevens die wij hebben ontvangen van de genoemde sociale netwerken te verwerken, door te geven en op te slaan.

 

De gegevens die u kiest om aan het publiek bekend te maken (zoals het schrijven van commentaar, stemmen, scoren, het geven van advies en het uiten van uw gedachten) en het delen van informatie of persoonlijke gegevens die andere bezoekers of gebruikers kunnen zien (bijvoorbeeld uw foto, uw bijnaam) worden geacht door u te zijn bekendgemaakt en wij kunnen deze gebruiken voor statistische, reclame- of promotionele doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens bij gebruik door derden of andere sites.

 

2.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dpo@trac.be of privacy@trac.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

2.3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De gegevens die u met TRAC Brussels NV deelt of automatisch worden verzameld, worden als volgt gebruikt, maar zijn niet beperkt tot:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- TRAC Brussels NV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- Communiceren met onze diensten en campagnes voor zover toegestaan door de bezoeker, gebruiker of klant,

- Om de technische aspecten van onze website te controleren en ervoor te zorgen dat het werkt zoals vereist,

- Om nieuwsbrieven of kennisgevingen per elektronische post te versturen,

- Om uw vragen te beantwoorden en een effectieve klantenservice aan te bieden,

- Om u te informeren over onze nieuwe diensten,

- Diverse statistische evaluaties, databasecreaties en marktonderzoek creëeren zonder de identiteit van bezoekers, gebruikers of klanten te onthullen,

- Identificatie van problemen met betrekking tot het systeem en de problemen die zich kunnen voordoen binnen onze website

- Het bieden van opties in de richting van uw keuze en voorkeuren

- het bieden van technische ondersteuning voor het geval u technische infrastructuurproblemen ondervindt

- om de huidige productontwikkelingen en productaanbevelingen met u te delen;

- Het nemen van technische en juridische maatregelen met betrekking tot onze producten en diensten (bijv. het voorkomen van het delen van illegale inhoud),

- Reclameverkoop om bezoekers, gebruikers en klanten in staat te stellen gratis van onze website te blijven genieten.

 

3. Geautomatiseerde besluitvorming

TRAC Brussels NV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TRAC Brussels NV) tussen zit. TRAC Brussels NV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

/

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

TRAC Brussels NV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

?

5. Delen van persoonsgegevens met derden

TRAC Brussels NV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TRAC Brussels NV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt TRAC Brussels NV uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

[voeg hier een tabel toe met: de categorie waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.]

 

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken om gegevens automatisch te verzamelen

TRAC Brussels NV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. TRAC Brussels NV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u ons Cookiebeleid op onze website raadplegen.

Informatie over onze diensten, onze advertenties, de frequentie waarmee we met u communiceren, de informatie en gegevens over de apparaten die u gebruikt, de frequentie waarmee u onze diensten gebruikt, uw categorievoorkeuren, duur van uw bezoek op onze website, gespreksgegevens, nummerinformatie of de datum van de oproepende telefoon, browser en logboekinformatie die via cookies wordt verzameld, worden automatisch verzameld met behulp van onze software en programma's.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TRAC Brussels NV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dpo@trac.be of privacy@trac.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie alles zwart behalve uw naam en voornaam. Dit is om uw privacy te beschermen.

TRAC Brussels NV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen en privacy garanderen

TRAC Brussels NV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via dpo@trac.be of privacy@trac.be

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om de informatie die u ons toevertrouwt te beschermen. We nemen voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat onbevoegde derden of de openbare bekendmaking van uw persoonlijke gegevens, om deze vertrouwelijk te houden, om ze vertrouwelijk te houden als handelsgeheimen en om de vertrouwelijkheid van vertrouwelijke informatie te behouden.

9. Toestemming

Door dit Privacybeleid te aanvaarden en ermee in te stemmen, wordt uw toestemming geacht te zijn gegeven voor het verzamelen, opslaan en verwerken van de met ons gedeelde gegevens door in het kader van de bovengenoemde bepalingen.

10. Publicatie & wijzigingen in ons beleid

Ons beleid is van kracht vanaf de datum van publicatie op Om deze reden raden wij u aan om de updates van het beleid te volgen.

Ons beleid wordt gepubliceerd op het internetadres, http://www.trac.be , om onze klanten gemakkelijk toegang en informatie te geven. TRAC Brussels NV’s beleid kan eenzijdig worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving aan haar gebruikers, abonnementen of bezoekers.