ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1) Enkel deze voorwaarden  beheersen de contractuele  relatie tussen partijen met uitsluiting van de voorwaarden  van de klant. Indien uitdrukkelijk de voorkeur wordt gegeven aan de voorwaarden van de klant, dan gelden de hiernavolgende voorwaarden op aanvullende wijze.

2) De offertes zijn vrijblijvend. De prijzen die in rekening worden gebracht zijn deze die geldig zijn op het ogenblik van de levering en onder voorbehoud van vergissingen en/of typfouten, behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst. Indien deze prijzen wijzigingen ondergaan, behoudt de verkoper  zich het recht voor op elk ogenblik de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

3) Een order verbindt de koper, doch verbindt de verkoper slechts na schriftelijke bevestiging.

4) Bestellingen, overgemaakt  aan tussenpersonen, zijn slechts geldig en bindend na onze schriftelijke orderbevestiging.

5) Tenzij anders bepaald, worden de goederen geleverd en aanvaard in de magazijnen van de verkoper.

6) De goederen worden geleverd en / of geïnstalleerd op risico van de koper. De goederen worden vervoerd / verzonden op risico van de koper. De vervoers- en verzekeringskosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper.

7) Het risico gaat over op de koper vanaf het sluiten van de overeenkomst. De eigendomsoverdracht  heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs en dit ongeacht de leveringsdatum van de goederen. Zolang de betaling niet heeft plaatsgehad, is de koper er niet toe gerechtigd de betrokkene goederen in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken. Het verkochte materiaal blijft eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de koopprijs. De verkoper behoudt zich het recht voor om het wettelijk eigendomsvoorbehoud in te roepen. De verkoper zal nooit verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor welk probleem of welke schade dan ook die zich voordoet tijdens de levering of de installatie wanneer blijkt dat de verkoper onvoldoende of verkeerdelijk werd geïnformeerd door de koper.

8) De goederen die ons toevertrouwd  worden zijn gedekt door de verzekeringen die de klant heeft afgesloten. De verko- per kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het eventuele verlies van de gegevens op de magnetische dragers van deze goederen. Het is de verantwoordelijkheid  van de klant om te zorgen voor reservekopijen (back-ups) van deze gegevens alvorens goederen aan te bieden voor herstelling.

9) Alle gepresteerde werkuren worden in regie uitgevoerd en zijn te betalen bij afhaling van de goederen, ongeacht een onderzoek gevolgd werd door een daadwerkelijke herstelling.

10) Indien de koper op het voorziene tijdstip de goederen niet afhaalt, mag hij zich niet meer op de vroeger vastgestelde leveringstermijnen beroepen. De verkoper behoudt zich het recht voor, om na verloop van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De verkoper behoudt zich tevens het recht voor een vergoeding  te eisen voor de schade, die wordt geleden ingevolge de niet- of niet-tijdige  afhaling.

11) De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van inlichting. Laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot schade- vergoeding of weigering de goederen in ontvangst te nemen.

12) Indien de verkoper ten gevolge van overmacht (ongevallen, oorlog, stakingen, lock-out, opstanden, gebrek aan ver- voermateriaal, ... e.d) niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst tijdig of zelfs helemaal niet uit te voeren, behoudt hij zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten zolang de overmacht duurt of zelfs te beëindigen indien uitvoering van de overeenkomst (normaal, menselijk of redelijk) onmogelijk is geworden. Hiervoor kan geen schadevergoeding worden geëist.

13) De overeenstemmende uitvoering wordt slechts gewaarborgd mits de gebruikelijke afwijkingen en bij een normaal gebruik door de koper.

14) a- De niet-conformiteit  van de levering en de zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 48 uur na de levering per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan de verkoper, bij gebreke waaraan de verkoper elke klacht als onon- tvankelijk mag beschouwen.

b- Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient door de koper te worden ingesteld binnen de twee maanden na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering in toepassing van artikel 1648 B.W. onont- vankelijk  is. Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen een jaar na de levering. Zo er verantwoordelijkheid is in hoofde van de verkoper, zal de koper de schade concreet moeten bewijzen. Indien klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, beperkt de verplichting van de verkoper zich tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen en kan de schade maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed. Geen ander schade van de koper of een derde komt in aanmerking voor vergoeding. Elke aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval uitgesloten, wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product en door de schuld van de koper, of van een persoon, voor wie de koper verantwoordelijk is.

De garantie op plaatsing of installatie van een product bedraagt evenzeer één jaar na de plaatsing of installatie, behoudens de toepassing van de bepalingen inzake de Wet Consumentenkoop. Deze garantie is echter enkel van toepassing op gebreken te wijten aan een fout in de plaatsing of de installatie en is geenszins van toepassing in geval van slijtage door gebruik van het product. In ieder geval zal de periode van garantie vanwege de verkoper steeds gelijk zijn aan de garan- tieperiode die door de fabrikant van het product wordt geboden. De verkoper zal in geen geval een langere garantieperi- ode dan de fabrikant bieden. Indien herstelling zich opdringt, verwijst de verkoper naar zijn algemene voorwaarden inzake herstellingen. Deze voorwaarden kunnen steeds door de koper worden geraadpleegd via de website van de verkoper. Op zijn verzoek, worden de herstellingsvoorwaarden schriftelijk of op een ander ter zijner beschikking staand en voor hem toegankelijke drager aan de koper ter beschikking gesteld. De koper verplicht zich er toe de bijzondere garantie- voorwaarden  van de verkoper  aan zijn eigen afnemers over te maken.

15) Bij niet-naleving van de verplichtingen van de koper heeft de verkoper het recht de leveringen stop te zetten. Boven- dien kan de verkoper, indien een per aangetekende brief verstuurde aanmaning zonder gevolg bleef gedurende 15 dagen, dit contract beschouwen als ontbonden voor het geheel of verbroken voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, en dit onver- minderd zijn recht op schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat de verkoper  het bewijs dient te leveren van het bestaan en de omvang van de schade. De verkoper  behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen en/of zijn werkelijke schade te bewijzen.

16) Gedurende de duur van elke contractuele relatie tussen de verkoper en de koper en gedurende een periode van twee (2) jaren daarna, zal de koper geen gebruik maken van de diensten van personeel van de verkoper, rechtstreeks noch on- rechtstreeks,  als zelfstandige, als vennoot, als bediende, of in om het even welke hoedanigheid of wijze, tenzij in het kader van een contractuele relatie tussen de verkoper en de koper. Aangezien de schade geleden door de verkoper in zulk geval niet precies kan worden bepaald, stemt de koper ermee in dat hij in geval van inbreuk op dit verbod aan de verkoper bij wijze van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege en zonder ingebrekestelling een bedrag zal betalen gelijk aan twee (2) maal het bruto-inkomen  betaald door de verkoper aan het betreffende personeelslid gedurende de laatste twaalf (12) maanden van de tewerkstelling bij de verkoper.

17) De facturen zijn betaalbaar aan de verkoper binnen de contractuele termijn die op de factuur voorkomt, tenzij anders wordt bedongen. Bij gebrek aan betaling of bij onvolledige betaling van de factuur op de vervaldag zal het verschuldigde saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding verhoogd worden met 10

% mits een minimum van 125 EUR, onverminderd het recht van de verkoper om zich de werkelijk geleden schade te laten vergoeden, indien deze hoger blijkt te zijn. Bovendien zijn er dan tevens vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsintresten ten belope van 1,5 % per maand verschuldigd op het factuurbedrag. Elke begonnen maand geldt voor een volledige. Het akkoord van de verkoper met andere betalingsmodaliteiten (o.a. per wisselbrief, ...) brengt geen schuldvernieuwing  met zich mee en doet geen afbreuk aan de clausules wat betreft de plaats van betaling, schadevergoedingen,  intresten en/of tussen partijen bedongen voorwaarden. Bij wanbetaling of ingeval de verkoperzijnvertrouwenindekredietwaardigheidvandekoperwordtgeschoktwegensaanwijsbarenegatievegebeurtenissen (bv. uitgifte  van een ongedekte  cheque, in gebreke  blijven betalingen te verrichten,   ...) of ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper, kan de verkoper de uitvoeringvanelkeovereenkomstvanrechtswegeenzonderingebrekestellingopschorten,endebetalingvanalleopenstaande bedragen opeisen, ook indien die nog niet vervallen waren.

18) De gegevens van de klant worden gebruikt om hem op de hoogte te houden van de TRAC-activiteiten  en worden opgeslagen in het gegevensbestand van de verkoper. De klant heeft het recht zijn gegevens in te zien en te corrigeren conform de Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 08/12/1992.

19) In geval van betwistingen, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke  arrondissement van de verkoper bevoegd.

20) Het contract wordt beheerst door het Belgische recht.